#

Navigace

Obsah

Půjčovní řád

Vztahy mezi pronajímatelem a uživatelem při půjčení vozidla se řídí přísluš­nými platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, smlouvou o zapůjčení vozidla.

Uživatel svým podpisem na půjčovním listu potvrzuje, že:

 • Vlastní platný řidičský průkaz, opravňující jej k řízení osobního automobilu.
 • Byl seznámen s půjčovním řádem a s cenou půjčovného.
 • Převzal vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s povinným vybavením tak, že stav vozidla i vybavení odpovídá vyhlášce o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Převzal s vozidlem OTP, půjčovní smlouvu a knížku pro obsluhu vozidla.
 • Byl seznámen s technickými a provozními pokyny výrobce a s obsluhou vozidla.
 • Převzal vozidlo s plnou nádrží PHM a s plnou nádrží PHM jej půjčovně vrátí.

Práva a povinnosti uživatele:

 • Uživatel je oprávněn vozidlo užívat po dobu dohodnutou v půjčovní smlouvě.
 • Uživatel je povinen za užívání vozidla uhradit včas půjčovné.
 • Uživatel je povinen užívat vozidlo řádně v souladu s dohodnutým účelem, chránit jej před poškozením, ztrátou jeho částí (např. stěračů).

Uživateli je zakázáno:

 • Přenechat řízení jiné osobě než je uvedena ve smlouvě.
 • Přenechat řízení osobě, která nevlastní ŘP opravňující ji k řízení daného automobilu, nebo osobě, která není způsobilá k řízení automobilu z důvodů stanovených vyhláškou o pravidlech silničního provozu.
 • Účastnit se soutěžních jízd, odtahovat jiná vozidla, přetěžovat vozidlo nad přípustnou mez, užívat vozidlo k přepravě za úplatu (např. taxislužba).
 • Užít vozidlo k jízdě mimo území ČR, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak.
 • Vybavovat vozidlo bez souhlasu půjčovny vlastními doplňky (tažné zařízení, přídavné světlomety apod.).

Vrácení vozidla:

 • Uživatel je povinen vrátit vozidlo po uplynutí doby, na kterou bylo zapůjčeno, a to v dohodnutém termínu. Nevrácení vozidla v dohodnutém termínu bez prodloužení půjčovní doby bude považováno za neoprávněné užívání vozidla se všemi důsledky z toho plynoucími. Prodloužení smlouvy je možné jen dohodou s půjčovnou, přičemž musí být složena dostatečná záloha a prodloužení výpůjční doby vyznačeno půjčovnou ve smlouvě.
 • Vrácením vozidla se rozumí jeho fyzické předání půjčovně.
 • Vrácení vozidla mimo místo půjčovny je možné jen na základě dohody s půjčovnou, přičemž uživatel uhradí dle ceníku náklady spojené s převozem vozidla do místa půjčovny. Totéž platí i v případě, kdy na základě dohody s půjčovnou je uživateli vozidlo přistaveno na jiné určené místo mimo místo půjčovny.

 

Uživatel je povinen:

 • Dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení či zničení funkčních dílů vozidla.
 • Provádět předepsanou údržbu vozidla po celou dobu půjčení, zejména kontrolovat stav a teplotu chladicí kapaliny, stav olejů, nahuštění pneumatik, stav brzdové kapaliny, kontrolovat účinek brzd a dalších částí vozidla, které podléhají běžné kontrole.
 • Doplňovat v době užívání vozidla provozní kapaliny, oleje a maziva na vlastní náklad, přičemž je třeba dodržet značku předepsanou ve smlouvě.
 • Doplňovat v době užívání vozidla použitý materiál z lékárničky a opravovat poškozené pneumatiky.
 • Ve lhůtě dohodnuté v půjčovní smlouvě nebo na výzvu půjčovny přistavit vozidlo na svůj náklad k provedení plánované údržby nebo kontroly.
 • Kdykoliv umožnit půjčovně provést namátkovou kontrolu vozidla za účelem zjištění, zda je prováděna předepsaná údržba a vozidlo je užíváno v souladu s dohodnutými podmínkami a s technickými a provozními pokyny výrobce.
 • Zdržet se jakýchkoliv zásahů do zaplombovaných nebo barvou označených částí vozidla.
 • Vrátit vozidlo půjčovně umyté, vyčištěné a s doplněnou autolékárničkou.
 • Okamžitě odstavit vozidlo, došlo-li k poruše tachometru, nebo porušení jeho plomby a neprodleně tuto skutečnost ohlásit půjčovně.

V případě poruchy vozidla:

 • Je uživatel povinen neprodleně informovat půjčovnu.
 • Jde-li o poruchu odstranitelnou na místě, může uživatel po dohodě a se souhlasem půjčovny opravu nechat provést vlastním nákladem odbornou opravnou. V tomto případě, jde-li o poruchu, která nebyla zaviněna nesprávným užíváním, nebo nedostatečnou údržbou vozidla, půjčovna při vyúčtování půjčovného proplatí uživateli náklad, který na opravu vynaložil a to na základě předloženého dokladu o zaplacení.
 • Jde-li o poruchu neodstranitelnou, která nebyla způsobena nesprávným užíváním nebo nedostatečnou údržbou vozidla uživatelem, hradí půjčovna přiměřené náklady v prokázané výši, které vznikly uživateli v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením.

Půjčovna provádí bezplatně nebo uhradí náklady za tyto úkony:

 • Výměnu olejových náplní vozidla, chladící a brzdové kapaliny, promazání vozidla podle časových lhůt nebo proběhu km.
 • Opravy a údržbu včetně plánované údržby vozidla podle platných předpisů a pokynů výrobce.

 

Nehody a škody:

 • Každou nehodu, havárii, poškození, zničení a odcizení vozidla nebo jeho části, je uživatel povinen ohlásit příslušnému oddělení policie, v zahraničí orgánu pověřenému řízením ve věcech dopravních nehod a je povinen od těchto orgánů vyžadovat potvrzení obsahující údaje o tom kdy a komu byla nehoda či škoda ohlášena, dále vyžadovat potvrzení pro likvidaci u pojišťovny a zajistit potřebné údaje o druhém účastníku události tj. jméno řidiče, majitele vozu, bydliště, typ a SPZ vozu a číslo OP a ŘP. Zároveň je uživatel povinen takovouto událost okamžitě oznámit půjčovně a s ní se dohodnout na dalším postupu ve věci.
 • Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nároky ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost bez odkladu ohlásit půjčovně.
 • Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat na uživateli náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou. Např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění uživatel spoluúčast na pojistné události, která činí 5000,- Kč a zároveň ušlé půjčovné po dobu opravy.

 

Půjčovna je oprávněna:

 • Při závažném nebo opakovaném porušování půjčovního řádu odstoupit od uzavřené půjčovní smlouvy a požadovat náhradu škody.
 • Vznikla-li na vozidle nebo jeho vybavení škoda zaviněním uživatele bude půjčovna požadovat náhradu škody, a to včetně škod souvisejících, pokud škoda není kryta z pojištění vozidla. V případě, že škoda na vozidle byla způsobena úmyslně, je půjčovna oprávněna požadovat i ušlé půjčovné.
 • Při prokázané manipulaci s tachometrem, která způsobila jeho poškození nebo vypojení z činnosti, je půjčovna oprávněna kromě náhrady způsobené škody účtovat za každých i započatých 24 h půjčení vozidla náhradu za 300 km jízdy a to počínajíc od doby, kdy došlo prokazatelně k poruše tachometru. Nelze-li to zjistit, od prvého dne půjčení. Totéž platí, pokud sice uživatel nezavinil svým úmyslným jednáním poruchu tachometru, avšak nesplnil svoji povinnost po zjištění poruchy vozidlo odstavit a o poruše informovat neprodleně půjčovnu.
 • Jestliže uživatel neplní povinnosti vyplývající z půjčovního řádu, zejména jestliže se nedostaví v dohodnutém termínu, nebo na výzvu půjčovny s vozidlem do půjčovny za účelem údržby, nebo kontroly, dále jestliže půjčovna zjistí, že vozidlo je provozováno uživatelem, aniž by jím byla prováděna řádná údržba, a při jiných závažných porušeních
 • Půjčovního řádu, technických a provozních pokynů předepsaných výrobcem, které může vést ke zvýšenému opotřebení vozidla nebo jeho částí, může půjčovna účtovat zvýšené půjčovné až o 50 % oproti dohodnuté výši, nebo hodnotu té části vozidla, která byla nedodržením daných podmínek poškozena nebo zničena.
 • V případě, že při předání vozidla půjčovně bude toto nadměrně znečištěno, je půjčovna oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s umytím vozidla a vyčištěním, případně desinfekcí jeho vnitřku.
 • V případě ztráty OTP, potvrzení o zaplacení zákonného pojištění nebo návodu k obsluze, bude půjčovna požadovat náhradu 1000 Kč.
 • V případě nesplnění povinností vůči pojišťovně může půjčovna požadovat po uživateli úhradu ve výši plnění, na které by jinak půjčovna měla nárok od pojišťovny.

Pojištění:

 • V půjčovném je obsaženo zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a pojištění pro případ zničení, poškození nebo odcizení vozidla, a to v rozsahu stanoveném platnými předpisy a pojistnými podmínkami pojišťovny. Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla se vztahuje pouze na území ČR.
 • Pojištění se nevztahuje na případ, kdy uživatel poruší vyhlášku o pravidlech silničního provozu, dále jestliže poruší půjčovní řád, technické podmínky výrobce vozidla, nebo jestliže vozidlo předá k řízení osobě, která nebyla uvedena v půjčovní smlouvě.
 • Pokud je dohodnuto, že uživatel může půjčené vozidlo použít k cestě mimo území ČR, je povinen další druhy pojištění potřebné pro cesty do zahraničí si zajistit a uhradit sám.
 • V případě pojistné události je uživatel povinen nahlásit půjčovně pravdivě a včas všechny skutečnosti, které jsou předpokladem pro uplatnění nároků na plnění od pojišťovny. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny proti půjčovně uplatňován proti uživateli, stejně jako bude na uživateli vymáhána náhrada toho, co v důsledku jeho pochybení pojišťovna odmítla uhradit, ač by jinak k plnění pojišťovny došlo.

 

Ostatní ujednání:

 • Při nedodržení výpovědní lhůty, která činí při dlouhodobém pronájmu 1 měsíc, je půjčovna oprávněna účtovat uživateli plnou výši časové sazby do konce výpovědní lhůty. V případě, že nebude úhrada splátky nebo doplatku provedena v daném termínu, souhlasí uživatel s tím, že za každý den prodlení mu bude účtováno 5 % z dlužné částky.
 • Tento půjčovní řád tvoří nedílnou součást smlouvy o půjčení vozidla. Uživatel svým podpisem na půjčovní smlouvě zároveň potvrzuje, že se s půjčovním řádem seznámil a že se jej zavazuje při provozu vozidla dodržovat. Zároveň souhlasí s tím, aby mu případně byly účtovány sankce a byly na něm požadovány náhrady z půjčovního řádu vyplývající v případě jeho zaviněného porušení.
 • V případech uvedených v půjčovním řádu, kdy je nutné hlásit konkrétní skutečnosti týkající se provozu půjčeného vozidla, popřípadě v dalších naléhavých případech, je uživatel povinen kontaktovat půjčovnu na telefonních číslech: 777 135 135.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rezervační formulář

ZDE

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 4. 2024

zata

Bude oblačno až zataženo, na jihu místy déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 4 až 0°C.